JOBBKLUBB

Jobbklubb er eit jobbsøkarkurs for dei over 19 år som er utan arbeid. Kurset har som mål å gi auka kunnskap om jobbsøkingsmetodikk, motivasjon og forståing av eigen situasjon.

Kurset gir grunnleggande kunnskap om jobbsøkarprosessen. Vi lærer systematiske tilnærmingsmåtar til det å søke arbeid. Det vert lagt opp til gjennomgang av enkel teori, eksempel, erfaringsutveksling og uformelle gruppediskusjonar. For å marknadsføre seg ovanfor aktuelle arbeidsgjevarar, jobbar vi med tema som bevisst bruk av eige nettverk, samt fokus på eigen kompetanse, interesser og erfaring. 

Eigenaktivitet er sentralt i kurset, så det vert god anledning til å jobbe med eigen CV og søknad med individuell rettleiing av kursleiar. Det vert også anledning til å øve på intervjusituasjonar.

Kurset går over tre veker, måndag til fredag kl 09.00 - 15.00. For deltaking på dette kurset, kontakt ditt lokale NAV-kontor.