A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

KONTAKT: Inger Lise Molnes
inger.lise.molnes@furene.no
+ 47 957 48 533

arbeidsretta avklaring

prima5_artikkel.jpg

Ynskjer du auka kjennskap til eigne forutsetningar, kompetanse og arbeidsmoglegheiter? Har du behov for bistand til å utarbeide ein framtidig yrkesplan? Då kan arbeidsretta avklaring vere det rette tiltaket for deg.

For kven?
For deg som er sjukmeldt, langtidsledig, har nedsett arbeidsevne, eller av andre grunnar har hindringar i forhold til å utføre, behalde eller skaffe arbeid.

Innhald:

  • Kartlegging og vurdering av ulike forhold som kan påverke dine moglegheiter til å behalde, eller kome i arbeid
  • Arbeidsutprøving, og arbeidsførebuande trening
  • Karriererettleiing
  • Motivasjons- og meistringsaktivitetar
  • Jobbsøkingsprosessar
  • Tilrettelegging av arbeidsplass

Organisering:
Gjennomførast individuelt, og eventuelt i grupper. Arbeid med deltakar sin handlingsplan er sentral i prioritering av mål, aktivitetar og gjennomføring. 

Tidsramme:
Avklaring har ei varigheit på inntil 4 veker, men med moglegheit for forlenging med ytterligare 4+4 veker. Ei forlenging skal godkjennast av ditt lokale NAV - kontor.

Korleis søkjar du?
Ta kontakt med ditt lokale NAV - kontor, som vil vurdere om dette tilbodet passar for deg.

Oppstart: 
Seinast 10 dagar etter bekrefta bestillinga frå NAV.

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50