A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

KONTAKT: Inger Lise Molnes
inger.lise.molnes@furene.no
+ 47 957 48 533

I UNG - Nytt ungdomsprosjekt
I UNG - Nytt ungdomsprosjekt
Alternativ opplæring for ungdom i videregåande skulealder i Møre og Romsdal. Ei samarbeidsprosjekt mellom utdanningsavdelinga, Nav, skulane og Furene, for ungdomar frå Søre Sunnmøre.  Hovudmålsetjing:          —             
At ungdomane fullfører vidaregåande opplæring, anna opplæringsløp eller får seg  løna arbeid. Delmål:    
Skape meistring, motivasjon og glede gjennom undervisning.   Bidra til modning og allmenndanning.  Skape tru på eiga evne og til å nå framtidige mål. —Aktivitet:
I tida på Furene vert det arbeidstrening, oppfølging og aktivitet fire dagar i veka.
Den femte dagen er sett av til eigenaktivitet/andre gjeremål. Aktiviteten fylgjer skuleruta.
I praksisperiodene vil ungdomane fylgje praksisbedrifta si arbeidstid. —Målgruppe:
—Ungdom mellom 15 og 21 år som har slutta eller ikkje starta på skulen og er OT sitt ansvar. Tal på deltakarar:—
—Det er lagt opp til tre inntak med 5 elevar i kvart;
15 september, 15. oktober, 15. november.
Etter nyttår blir det kontinuerlig inntak ved ledig plass. — Innsøking:
Interne møter med aktuelle ungdomar på kvar skule.
OT – rådgjevaren og OT-Nav kontaktane vurderer om I UNG kan vere rett tiltak.
— Når I UNG er vurdert som rette tiltak, kallar OT rådgjevaren inn Furene og ungdomen til «inntaksmøte», med synfaring og orientering på Furene. Kva kan vi tilby:
- Tett oppfølging og hjelp til å finne sin eigen veg vidare.
- Karriere rettleiing.
- Kunnskap om arbeidslivets krav og bedriftsbesøk.
- Lære å skrive søknad og trene på jobb intervju.
- Jobbsmak for å få prøvd ut alternative jobbar/oppgåver.
- Intern praksis på Furene.
- Hjelp til å finne praksisplass eller løna arbeid i ordinære bedrifter.
- Utandørs aktivitetar i gruppe  For meir informasjon:    Børge Sætre, Prosjektleiar I UNG tlf. 907 25 842 borge@furene.no Eldor Skeide, Avd. leiar tlf. 970 45 600 eldor@furene.no Furene AS, 6105 Volda tlf. 70 07 48 50 post@furene.no      
04.09.14 10:11
Vidaregåande skule
Vidaregåande skule
Er du elev, lærar, rådgivar, eller arbeider du i oppfølgingstenesta (OT).Furene har god erfaring med og kan tilby: Arbeidspraksis for elevar i vidaregåande skule: Skulen organiserer og har ansvar for eleven. Furene legg til rette for arbeid, og rettleier eleven når det gjeld arbeidslivet og realitetsforståing. Lærekandidat ordning for elevar på vidaregåande skule: Ta kontakt for informasjon, samtale og omvising. Dersom vi har kapasitet og plass så kan Furene legge til rette for arbeid innafor nokre arbeidsområde (mekanisk, kantine, service, merkantil, reinhald, miljøarbeid, montering/produksjon, transport). Opplæringsplan må lagast i samarbeid med lærar/rådgivar, PPT og opplæringskontor. Eleven kan oppnå ein delkompetanse om planen vert følgd. Furene er godkjend lærebedrift innan industrimekanikarfaget og institusjonskokkfaget. Vårt tilbod gjeld i all hovudsak elevar som treng tilrettelegging og oppfølging av eit visst omfang. Kontakt oss.
 
29.01.13 22:47

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50