A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

ARBEIDSSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

 

DATA

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

 

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

Excel grunnleggande
Excel grunnleggande
Dette er eit kurs for deg som vil lære dei grunnleggande funksjonane i Excel.Aktuelle emne vil vere: Bli kjend med Excel Innskrift og redigering Formlar formatering Autofyll Cellereferanse (absolutte og relative) Namngi celler og bruke namn i formlar Funksjonar Diagram Bilde og objekt Lister Sortering Krav til forkunnskap:
Gode kunnskapar innan Office-verktøy. Tidsrom:
Ved bestilling.  
02.06.15 09:48
<p>LUNSJKORGA</p>
LUNSJKORGA
Ei morosam lunsjoppleving der teamet samarbeider om å tilberede den beste lunsjen med visse pålagte handikap. Her får ein verkeleg bruk for sine aller beste kreative og kommunikative eigenskapar! Beste resultat vert målt etter kor vidt laga greier å halde seg til reglane og kor godt dei greier å samarbeide. Aktiviteten vert avslutta med ein hyggelig og forhåpentlegvis god lunsj.  
06.11.13 13:12
<p class=Excel vidarekomne

">
Excel vidarekomne
Excel vidarekomne er for deg som har meir erfaring med Excel, og som vil lære fleire avanserte funksjonar og sjå fleire moglegheiter med programmet. Kurset vil ha sterkt preg av workshop der deltakarane får høve til å løyse ei rekke relevante oppgåver.Aktuelle emne vil vere: Navigering i store modellar Formatering Referansar og formlar Meir avanserte funksjonar Kva-skjer-hvis-analyser Budsjettarbeid Sortering, filtrering og samanlikning av data Pivottabellar Enkle makroar og malar slik som registrering og editering av makroar Strukturert bruke fleire rekneark Datautveksling Krav til forkunnskap:
Brukarerfaring frå Excel, tilsvarande Excel grunnkurs. Tidsrom:
Etter avtale    
25.01.13 08:38

AKTUELT FRÅ FURENE

Jobbklubb - AMO kurs 29.08 Volda og 26.09 Ulsteinvik
Jobbklubb - AMO kurs 29.08 Volda og 26.09 Ulsteinvik
Furene arrangerer kontinuerlig AMO-kurs for NAV. AMO tyder ArbeidsMarknadsOpplæring. Alle som er arbeidssøkande kan søke på denne type kurs.Aktuelle kurs: Jobbklubb- Arbeidsøkjar kurs.                         Oppstart 29.08.16, Volda og 26.09.16, Ulsteinvik
23.08.16 12:56
Vaktmestertenester
Vaktmestertenester
Furene tilbyr no utvida vaktmestertenester som hagearbeid og stell av graver. 
09.06.16 13:21
Samarbeid Furene AS og Volda kommune
Samarbeid Furene AS og Volda kommune
I dag gjekk startskuddet for eit spanande samarbeid mellom Furene AS og Volda kommune.
27.05.16 13:51
Jobbklubb - nytt AMO kurs startar 1. februar i Ulsteinvik
Kurset kan takast i perioden  01.02. til 20.05.2016 i Ulsteinvik
Grunnleggande kunnskap om jobbsøkjar prosessen. Du lærer ein systematisk tilnærmingsmåte til det å søkje arbeid.Kurset passar for: Dei som er over 19 år, står utan arbeid og er arbeidssøkjande. Dei som ønskjer å få kunnskap om jobbsøkingsmetodikk, motivasjon, og forståing av eigen situasjon. Kurset gir deg: Grunnleggande kunnskap om jobbsøkjar prosessen. Du lærer ein systematisk tilnærmingsmåte til det å søkje arbeid.
Auka bevisstheit og kunnskap i forhold til kva som er viktig i arbeidssøkjarmarknaden.
Du får anledning til å kvalitetssikre CV, søknadar samt lære om rekrutteringsprosessen. Gjennomføring og varigheit Kurset kan takast i perioden  01.02. til 20.05.2016 (Ulsteinvik)
Det er kontinuerlig inntak i perioden.
Kurset går over 4 veker for kvar deltakar. Måndag– fredag frå kl. 09.00—15.00. Undervisning Kurset er ein kombinasjon av teori og praksis. Det vil også bli lagt opp til mykje arbeid på eigenhand.  Praksis: Praksis vil fortrinnsvis skje ved at ein arbeider med det ein lærer gjennom kurset, og brukar dette igjen for lage og forbetre sine eigne CV og søknadar samt drive aktiv jobbsøking. Ein får også moglegheit til å øve på intervjusituasjonar. Ein får også anledning til å jobbe med intervjusituasjonar.
31.01.16 15:17
Veien vidare - nytt AMO kurs startar 17. februar i Ulsteinvik
Kurset er samla på 18 veker og består av 9 veker med gruppeundervisning og 9 veker arbeidsspraksis.  Kurset passar for: Dei som er over 19 år, er arbeidssøkjar og har redusert arbeidsevne på grunn av psykisk helse, og/eller treng utvida bistand for å kome seg ut i arbeid. Det skal ligge føre ei arbeidsevnevurdering og ei oppdatert behovsvurdering. Gjennomføring og varigheit Kurset startar 17.februar og varer fram til 24.juni Kurset er samla på 18 veker og består av 9 veker med gruppeundervisning og 9 veker med arbeidspraksis. Praksisvekene er kombinert med 1 samlingsdag pr. veke med ulike tema og aktivitetar. Undervisning Tema i undervisninga er retta inn mot aktivitetsplan og konkretisering av individuelle yrkesmål. Du vil i tillegg få kunnskap om arbeidslivet, marknaden og om jobbsøking Arbeidspraksis Etter undervisningsdelen kan du få tilbod om 9 vekers arbeidsutprøving på ein hensiktsmessig praksisplass retta mot dine føresetnadar og målsettingar.  
07.01.16 09:09
Historisk store kontraktar
Furene har i dag signert historisk store kontraktar med Nav. Kontraktane har ei varigheit på 4 år og ei rame på omlag 50 millionar kroner. Tenestene til NAV skal leverast i alle dei sju kommunane på Søre Sunnmøre. Furene har vore leverandør av liknande tenester i mange år, men ikkje i så stort omfang som no. Vi er ei av svært få attføringsbedrifter i landet som har vunne desse anboda. Dette er ei stor tillitserklæring til våre dyktige tilsette, og syner at ei middels stor bedrift ute i distriktet kan vinne fram i konkurranse med store nasjonale aktørar. Kontraktane gir oss mulegheiter til å vekse og utvikle bedrifta vidare ut i frå det gode fundamentet vi allereie har. Vi ser fram til eit godt samarbeid med lokale Nav kontor og alle dei som får nytte tenestene. Furene skal levere arbeidsretta avklaring, rehabilitering og oppfølging til personar som har behov for bistand til å få eller behalde arbeid. Tenestene er eit tilbod til personar som har behov for meir bistand til å behalde eller kome inn i arbeidsmarknaden.
01.07.15 16:38
I UNG – tilbod om alternativt opplæringsløp i Møre og RomsdaL
Ungdommar i alternative opplæringsløp er like forskjellig som ungdommar i den ordinære opplæringa vår. Det krev ei tilrettelegging på lik linje med det ordinære utdanningssystemet vårt, seier Berit Brudeseth i Møre og Romsdal fylkeskommune. Frå hausten 2014 vart det etablert ein I UNG base i kvar region: Furene AS på Søre Sunnmøre, Broen på Nordre Sunnmøre, Astero AS i Romsdal og Levende Vågen på Nordmøre. Til saman er det er rom for å gje tilbod til minst 60 ungdommar kvart skuleår, 15 i kvar region. - Hovudmålet for tiltaket er at ungdom i målgruppa fullfører vidaregåande opplæring, gjennomfører anna alternativt opplæringsløp eller får seg lønna arbeid etter å ha delteke i tilbodet, seier Brudeseth Fokus på fråfall
Dei seinare åra har det vore fokusert mykje på fråfall i vidaregåande opplæring, med mellom anna tung satsing på Ny GIV – overgangsprosjekt og oppfølgingsprosjekt. I tillegg er det ei elevgruppe som skolen ikkje treff verken med ordinær skolekvardag eller nasjonale gjennomføringssatsingar. Det er ungdom mellom 15 – 21 år som har slutta eller ikkje starta på skole og er i Oppfølgingstenesta (OT ) si portefølje. – Dette er ei utfordring som vi må finne ei god og haldbar løysing for. I motsett fall står ei elevgruppe i stor fare for å falle heilt ut av skolen, med dei negative konsekvensane dette kan få for dei sjølve, både sosialt og økonomisk, fortel Brudeseth. Berekraftig alternativt opplæringsløp
- I Møre og Romsdal har det dei siste åra vore gjennomført forsøk med alternative opplæringsløp. Prosjekta har vore sårt tiltrengt og nødvendige for den aktuelle målgruppa. Ikkje alle kommunane har vore med i prosjekta, noko som har vore uheldig for dei som har stått utanfor, fortsett Berit Brudeseth. -I UNG og Broen, saman andre tiltak, har gitt oss eit godt grunnlag til å etablere eit bærekraftig alternativt opplæringsløp for målgruppa i heile fylkeskommunen, seier Brudeseth. Brudeseth fortel at det er viktig med eit breitt samarbeid mellom arbeidsmarknadsbedriftene,  kommunane/det kommunale tiltaket og NAV i fylket, for å sikre den breie og gode kompetansen som trengs for målgruppa. Samtidig er det krav om lokalt samarbeid rundt den enkelte ungdommen frå NAV lokalt, OT region og kommunen/det kommunale tiltaket. -I tillegg må andre samarbeidspartar inviterast inn etter behov hos den enkelte ungdommen, avsluttar ho.
09.03.15 13:34

FURENE AS
Furene 10
6105 Volda

Tlf.: 70 07 48 50
E-post: post@furene.no
Org. nr.: NO 923 994 149 MVA

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50